14 dywizjon artylerii przeciwpancernej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dziedzictwo i tradycje

Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 24 marca 2011 Nr 5 poz. 58
Departament Wychowania i Promocji Obronności


DECYZJA Nr 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lutego 2011 r.

 

w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru, odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej przez 14. dywizjon artylerii przeciwpancernej oraz nadania nazwy wyróżniającej, imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197, z późn. zm.1)) a także § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oddziałów i pododdziałów artyleryjskich - ustala się, co następuje:

1. 14. dywizjon artylerii przeciwpancernej:

    1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

        a) 4. dywizjonu artylerii konnej (1919-1939),

        b) 101. pułku artylerii przeciwpancernej (1951-1967),

        c) 121. pułku artylerii lekkiej (1951-1956),

        d) 80. dywizjonu artylerii przeciwpancernej (1964-1994),

        e) 14. pułku artylerii przeciwpancernej (1967-2010);

    2) przejmuje sztandar rozformowanego 14. pułku artylerii przeciwpancernej;

    3) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Suwalski";

    4) otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego;

    5) przejmuje odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą 14. pułku artylerii przeciwpancernej.

2. Ustanawia się doroczne święto 14. dywizjonu artylerii przeciwpancernej w dniu 10 września.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

SZTANDAR

14  SUWALSKIEGO  DYWIZJONU  ARTYLERII  PRZECIWPANCERNEJ

im. Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO


 

…,,Ojczyzna jest to pojęcie, które nie istnieje dla nas samych. Pojęcie to uzewnętrznia nam niejako nasz sztandar. Honor jest drugim hasłem żołnierskim, poczucie honoru jest właśnie tym, co żołnierzowi pozostaje wyłącznie dla niego.’’…

J Piłsudski

 

…,, Sztandar jest to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana,
a jednak życiu żołnierza przedstawia ona wartość widomego celu życiowego, udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina mu ona dni chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.’…’

J Piłsudski
ODZNAKA  PAMIĄTKOWA

14  SUWALSKIEGO  DYWIZJONU  ARTYLERII  PRZECIWPANCERNEJ

im. Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO

Odznaka pamiątkowa 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej wykonana jest:

  • na podstawie czteroramiennej gwiazdy okutej złotą obwódką, której ramiona wypełnione są emalią zielono-czarną, barwami artylerii polowej;
  • na gwieździe umieszczone są dwie lufy srebrne, matowane, symbolizujące artylerię. Lufy krzyżują się centralnie pod kątem 45 stopni;
  • na lufach umieszczona jest nakładka w kształcie koła okuta złotą obwódką. Nakładka wypełniona jest zieloną emalią. Wtopiono w nią złotą liczbę "14" - numer dywizjonu;
  • na pionowych ramionach gwiazdy umieszczono nakładanego srebrnego orła siedzącego na lufach - górne ramię. Na dolnym ramieniu wtopiono w emalię złote inicjały patrona pułku "JP",( wiernie skopiowane) takie same jakie nosiły jednostki noszące imię marszałka Józefa Piłsudskiego w latach II Rzeczypospolitej;
  • na poziomych ramionach krzyża wtopione zostały w emalię złote litery "PA" - inicjały pułku artylerii;
  • pod dolnym ramieniem krzyża umieszczono kołnierz w kształcie elipsy pokryty czarną emalią z wtopionymi złotymi literami ułożonymi w nazwę "SUWALSKI";
  • ramiona krzyża zwieńcza wieniec wykonany z metalu pokrytego złotą nawierzchnią. Liście wieńca mają kształt liści dębowych, symbolizujących w tradycji wojskowej hart ducha, męstwo i odwagę.

Odznaka zamyka się w polu o wymiarach 4,5 x 4,5 cm, co jest zgodne z Zarządzeniem MON w sprawie Odznak Pamiątkowych i Oznak Rozpoznawczych.


OZNAKA  ROZPOZNAWCZA

14  SUWALSKIEGO  DYWIZJONU  ARTYLERII  PRZECIWPANCERNEJ

im. Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO